top of page

REGULAMIN NEWSLETTERA

Ten Regulamin określa warunki korzystania z Newslettera, które stanowią treść Umowy o dostarczenie usługi Newslettera.

 

Dostawcą usługi Newslettera jest Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland. 

 

§1

DEFINICJE

 

W tym paragrafie wskazano definicje, które pojawiają się w dalszej treści Regulaminu – w treści dokumentu te pojęcia rozpoczynają się od wielkiej litery. Można wrócić do nich zawsze szukając wyjaśnienia.

 1. Usługodawca – Karolina Orzechowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FORMAT1X1 Karolina Orzechowska z siedzibą w Gdańsku NIP: 5832964691 właściciel domeny karolinaorzechowska.pl oraz jej podstron, adres poczty elektronicznej: kontakt@karolinaorzechowska.pl, numer telefonu: 694209760

 2. Formularz zapisu na Newsletter – formularz elektroniczny dostępny w domenie karolinaorzechowska.pl i/lub [DK2] na stronach lądowania, służący do bezpośredniej realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy

 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

 4. Lead Magnet – Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa udostępniania w zamian za zapis do Newslettera i podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód wymienionych w treści Regulaminu bez konieczności dokonania zapłaty ceny w walucie pieniężnej

 5. Newsletter – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Subskrybenta, polegającą na jednorazowym lub/i okresowym dostarczaniu Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych. Warunkiem otrzymywania Newslettera bez konieczności dokonania zapłaty ceny w walucie pieniężnej jest podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód wymienionych w treści Regulaminu

 6. Polityka prywatności i plików Cookies – Polityka prywatności i plików Cookies stosowana przez Usługodawcę, dostępna pod adresem internetowym: https://www.karolinaorzechowska.pl/polityka-prywatnosci

 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizycznej zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Newslettera

 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)

 11. Subskrybent – osoba, która zawarła Umowę z Usługodawcą i jest zapisana do Newslettera.

 12. Treść cyfrowa – oznacza treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności treści dostarczane w ramach usługi Newslettera jak treść wiadomości e-mail, e-booki, videobooki, treści video, poradniki, materiały w wersji PDF.

 13. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

 14. Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia na rzecz Subskrybenta Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych w ramach usługi Newslettera

 15. Usługa cyfrowa - Usługa pozwalająca Subskrybentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej

 16. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Subskrybenta za pośrednictwem Formularza zapisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

 

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Korzystanie z usługi Newslettera połączonego z domeną karolinaorzechowska.pl oraz jej podstronami jest możliwe po uzupełnieniu Formularza zapisu oraz po potwierdzeniu zapisu w drodze e-mail (double opt-in).

 2. We wszystkich kwestiach związanych z Newsletterem, także w przypadku reklamacji można skontaktować się z Usługodawcą, używając poniższych danych kontaktowych. Usługodawca odpowiada na wiadomości od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.

 • wiadomość na adres e-mail: kontakt@karolinaorzechowska.pl

 • pisemnie na adres: Antoniego Słonimskiego 4/11, 80-280 Gdańsk

  • telefonicznie pod numerem: +48 694 209 760

 1. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie treść Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Newslettera. Można zapoznać się z nim klikając w link prowadzący do tego Regulaminu w Formularzu zapisu na Newsletter oraz w stopce każdej z wiadomości e-mail, dostarczanej w ramach Newslettera. Można zaglądać do niego w każdej chwili lub utrwalić treść w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na Trwałym nośniku lub wydruk na użytek własny.

 

 

§ 3

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Do korzystania z Newslettera, Treści cyfrowych i Usług cyfrowych konieczny jest:

 • dostęp do Internetu,

 • urządzenie elektroniczne wraz z systemem operacyjnym pozwalającym na obsługę powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych,

 • standardowa przeglądarka internetowa (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) oraz

 • program obsługujący pliki elektroniczne w formacie, w których dostarczana jest treść cyfrowa (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);

 • aktywne konto poczty elektronicznej za pośrednictwem którego można odbierać wiadomości e-mail.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Subskrybenta treści o charakterze bezprawnym oraz spamu, w szczególności w ramach korzystania z Formularza zapisu na Newsletter.

 2. Usługodawca wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające dostępowi, pozyskiwaniu i modyfikowaniu, utracie czy uszkodzeniu oraz zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Między innymi Usługodawca stosuje certyfikat SSL, złożone i regularnie zmieniane hasła oraz zawiera umowy powierzenia danych osobowych w przypadku korzystania z usług zewnętrznych dostawców, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 3. Korzystanie z Newslettera wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług elektronicznych takich jak spam, oprogramowanie szpiegujące, phishing, hacking, pomimo stosowania odpowiednich zabezpieczeń przez Usługodawcę. Aby uniknąć zagrożeń należy zaopatrzyć urządzenie elektroniczne, w ramach którego korzysta się z Newslettera, w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów, nie otwierać załączników poczty elektronicznej niewiadomego i budzącego podejrzenia pochodzenia oraz włączyć zaporę sieciową tzw. firewall. Polecane jest również regularne aktualizowanie przeglądarki internetowej, systemu oraz oprogramowania.

 

 

§4

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

 

 1. W celu złożenia Zamówienia - zapisania się do Newslettera należy wypełnić Formularz zapisu do Newslettera znajdujący się w domenie karolinaorzechowska.pl i/lub na stronach lądowania oraz potwierdzić zapis i adres e-mail (double opt-in) klikając w link dostarczony w pierwszej wiadomości e-mail po wypełnieniu Formularza zapisu na Newsletter.

 2. W celu złożenia Zamówienia na Lead Magnet należy wybrać ścieżkę zapisu z wybranym Lead Magnetem oraz wypełnić Formularz zapisu a następnie potwierdzić zapis i adres e-mail (double opt-in) klikając w link dostarczony w wiadomości e-mail po wypełnieniu Formularza zapisu na Newsletter.

 3. Usługodawca dostarcza Lead Magnet niezwłocznie po potwierdzeniu zapisu i adresu e-mail poprzez wysłanie wiadomości zawierającej link umożliwiający jego pobranie na wskazany przez Subskrybenta w Formularzu zapisu na Newsletter adres e-mail. W przypadku braku otrzymania takiej wiadomości, można skontaktować się z Usługodawcą wykorzystując dane wskazane w § 1 Regulaminu.

 4. Usługa Newslettera oraz Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe są nieodpłatne w walucie pieniężnej, jednak do ich otrzymywania bez płacenia pieniędzmi konieczne jest podanie danych osobowych Subskrybenta w postaci imienia oraz adresu e-mail. Korzystanie z Newslettera oraz otrzymanie Treści cyfrowych i Usług cyfrowych nie jest możliwe anonimowo.

 5. Do zawarcia Umowy konieczna jest również akceptacja treści Regulaminu i wyrażenie zgody, poprzez zaznaczenie w Formularzu zapisu na Newsletter checkboxa, na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zgody na wykorzystywanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Subskrybenta w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.  Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newslettera oraz dostarczania Treści cyfrowych i Usług cyfrowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 6. Wymienione powyżej w pkt. 5 zgody są dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z Newslettera, Treści cyfrowych i Usług cyfrowych. Brak ich udzielenia powoduje, że usługi nie będą mogły być świadczone, a treści dostarczane.

 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia strony internetowej potwierdzającej skuteczny zapis do Newslettera (double opt-in)

 8. Jeżeli Subskrybent nie chce zawierać Umowy, może nabyć Treści cyfrowe odpłatnie kontaktując się z Usługodawcą, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w § 1 Regulaminu. Cena Treści cyfrowych i szczegóły sprzedaży ustalane są indywidualnie w drodze korespondencji mailowej.

 9. Treści cyfrowe, które Subskrybent otrzymuje w ramach Newslettera są aktualne na dzień ich dostarczenia. Dostarczone treści w ramach Newslettera oraz Treści cyfrowe otrzymane przez Subskrybenta nie będą aktualizowane. Usługodawca wprowadza aktualizacje wtedy gdy chce udoskonalić powyższe treści i usługi, żeby Subskrybent otrzymywał to co najlepsze, a także wtedy, kiedy jest to konieczne ze względów technicznych.

 10. Treści w ramach Newslettera będą wysyłane w ramach założonej przez Usługodawcę częstotliwości na adres mailowy podany Subskrybenta w Formularzu zapisu na Newsletter. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do całkowitego lub okresowego zaprzestania wysyłki tych Treści cyfrowych w wybranych przez siebie momentach bez informowania o tym Subskrybenta.

 11. Usługa Newsletter i Usługi cyfrowe świadczona jest przez czas nieokreślony, od chwili zawarcia Umowy do czasu wycofania przez zgody Subskrybenta – rezygnacji z usługi Newslettera lub Usługi cyfrowej lub zaprzestania świadczenia tej usługi przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do zaprzestania świadczenia wobec Subskrybenta usługi Newslettera, Usług cyfrowych i dostarczania Treści cyfrowych w przypadku nieodczytywania wiadomości wysyłanych w ramach Newslettera przez okres trzech miesięcy od odczytania przez Subskrybenta ostatniej wysłanej wiadomości e-mail.

 12. Rezygnacja z usługi Newsletter polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją „Rezygnuję z newslettera” który dostępny jest pod treścią każdej wiadomośći e-mail, którą Subskrybent otrzymuje w ramach Newslettera. Można również skontaktować się z Usługodawcą z prośbą o rezygnację z Newslettera wykorzystując dane wskazane w § 1 Regulaminu i wtedy Subskrybent zostanie usunięty Cię z listy subskrybentów. Pomimo rezygnacji z Newslettera dane osobowe Subskrybenta mogą być przechowywane przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Więcej o tym oraz o możliwości złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych można przeczytać w Polityce prywatności i plików Cookies.

 

§ 5

REKLAMACJE

 

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługa Newslettera, Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową tak, żeby Subskrybent mógł korzystać z nich w sposób zgodny z Umową. W szczególności udostępniana jest treść Regulaminu przed zawarciem Umowy, aby Subskrybent mógł się z nim zapoznać.

 2. Jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta w przypadku reklamacji Subskrybent ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie zrzutów ekranu), w celu ustalenia, czy brak zgodności usługi Newslettera, Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Subskrybenta.

 3. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Subskrybenta - Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za niezgodność usługi Newslettera, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych z Umową, która istniała w chwili ich dostarczenia i ujawniła się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 4. Jeżeli Subskrybent jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta uzna, że usługa Newslettera, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są nie są zgodne Umową przysługuje mu roszczenie o doprowadzenie do ich zgodności z Umową.

 5. W związku z tym, że Subskrybent miał możliwość zapoznania się z Regulaminem i opisem Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i Usługodawca poinformował go o wszelkich kwestiach technicznych w sposób w jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy to Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Newslettera, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Subskrybenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej kiedy Subskrybent nie współpracuje w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Newslettera, w tym Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Subskrybenta, pomimo poinformowania Subskrybenta w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z  Usługodawcą w tym zakresie.

 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w dowolnej formie złożyć reklamację w związku z niezgodnością Newslettera, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wykorzystując dane kontaktowe Usługodawcy wskazane w § 1 Regulaminu, wymieniając w szczególności dane:

 • imię i nazwisko,

 • adres,

 • datę zawarcia Umowy,

 • przedmiot i przyczynę reklamacji,

 • e-mail podany przy zawarciu Umowy,

 • dane kontaktowe (np. e-mail lub telefon).

 1. Usługodawca poinformuje Subskrybenta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przeze mnie informacji o reklamacji na adres e-mail, który wskazano przy zawarciu Umowy

 2. Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe Subskrybenta w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności.

 

 

§ 6

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Subskrybent może korzystać z treści dostarczanych w ramach Newslettera, Treści cyfrowych i Usług cyfrowych wyłącznie po zawarciu Umowy oraz na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Usługodawca udziela licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej bez prawa do udzielania sublicencji. Udzielona licencja nie obejmuje także wprowadzania modyfikacji i sporządzania kopii w celach innych niż użytek własny.

 2. Dostarczane w ramach Newslettera Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe, w tym zdjęcia, teksty oraz elementy graficzne są chronione prawem autorskim i Usługodawca nie zezwala na ich udostępnianie jakimkolwiek innym osobom, czy też odsprzedaż tych treści w jakiejkolwiek formie.

 3. Wszelkie naruszenia prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej, między innymi Usługodawca może dochodzić na drodze cywilnoprawnej należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, ogłoszenia w prasie, podania orzeczenia sądu do publicznej wiadomości i wydania uzyskanych korzyści oraz odpowiedzialności karnej naruszyciela.

 

 

§ 7

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

1.  Administratorem danych osobowych jest Karolina Orzechowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FORMAT1X1 Karolina Orzechowska z siedzibą w Gdańsku NIP: 5832964691.

2.  Można kontaktować z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@karolinaorzechowska.pl oraz pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Antoniego Słonimskiego 4/11, 80-280 Gdańsk.

3.  Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4.  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach usługi Newslettera dostępne są w Polityce prywatności i plików cookies.

 

 

§ 8

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi na mocy tego Regulaminu Umowami zawartymi w drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń powstałych w związku Umową.

 3. W tym celu Konsument ma możliwość zwrócenia się:

 1. do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

 2. do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy

 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów o udzielenie pomocy.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące alternatywnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów znajdują na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 2. Konsument może skorzystać z dedykowanej platformy ODR - internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży zawartej na odległość lub umowy o świadczenie usług. Znajduje się ona pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wywołanej zmianami prawnymi, technologicznymi, wprowadzaniem nowych treści lub względami organizacyjnymi. W przypadku zmiany Regulaminu do Umów zawartych przed zmianą stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.

 2. W przypadku Umowy zawartej z Przedsiębiorcami sądem właściwym miejscowo dla rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe, a także przepisy RODO.

 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2024.

 

bottom of page